2010/Jan/30

"20 Young Independent Thai directors" เป็นบทความชิ้นเยี่ยมของคุณจิตร โพธิ์แก้ว ที่ตีพิมพ์ในเว็บไซต์และนิตยสาร Indian Autuer ครับ นอกจากเนื้อหาของบทความแล้ว การแสดงความคิดเห็นต่อเนื่องจากบทความอันเกิดจากการสนทนากันระหว่างผู้อ่านชาวอินเดียกับคุณจิตรก็มีเนื้อหาน่าสนใจอย่างยิ่ง

เชิญอ่านบทความและการแสดงความเห็นดังกล่าวได้ที่  http://www.indianauteur.com/?p=976

2009/Aug/27

ดูผลได้ที่ http://www.thaifilm.com/shortFilmDetail.asp?id=138 ครับ

2009/Aug/21

 

"สยามศตวรรษ : ความรู้สึกของพวกเราต่ออนาคต"

ผู้แสดงความรู้สึก :

อโนชา สุวิชากรพงศ์

นฆ ปักษนาวิน

วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา

ไกรวุฒิ จุลพงศธร

สัณห์ชัย โชติรสเศรณี

ปราปต์ บุนปาน

ฉายวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2552

เวลา 18.00 น.

ณ เทศกาลหนังสั้นครั้งที่ 13

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครปราปต์ บุนปาน และ ชาย ไชยชิต
View full profile